Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Studiecirkel

Definities:

 1. Contractant:  degene die met de Studiecirkel een overeenkomst sluit (ouder/verzorger)  t.b.v. een kind of t.b.v. zichzelf (leerling)
 2. Leerling: degene die bij de Studiecirkel staat ingeschreven.
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst betreffende de levering van diensten tussen de Studiecirkel en contractant.
 4. Kosten: de maandelijkse kosten zoals vermeld op deze website (zie"Tarieven").
 5. Totstandkoming van de overeenkomst: de overeenkomst komt tot stand door ondertekening (van het intakeformulier en) van het inschrijfformulier.
 6. Duur van de overeenkomst: duur van het contract

Algemeen:

 1. Contractant verplicht zich tot het tijdig verstrekken van juiste adresgegevens t.b.v. facturering en contact. Dit geldt eveneens voor optredende wijzigingen.
 2. Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet aan derden verstrekt. Ze zullen toegankelijk zijn voor de huiswerkbegeleider en mentor of vakdocent van de school, tenzij contractant aangeeft dit niet te willen.
 1. Contractant en leerling hebben recht op inzage en correctie van hun opgenomen gegevens.
 1. Alle door de Studiecirkel geleverde lesmaterialen, plandocumenten en extra huiswerkopdrachten, blijven eigendom van de Studiecirkel. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van de Studiecirkel vermeld wordt en onder de voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.
 1. De Studiecirkel is niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen van de leerlingen tijdens het bezoek aan de Studiecirkel.
 2. Voor de begeleiding en de leerling-administratie is de Studiecirkel volledig afhankelijk van de medewerking van de contractant. Als deze niet meewerkt, gegevens (behaalde cijfers, opgegeven huiswerk) achterhoudt of vervalst, kan de Studiecirkel hiervoor geen aansprakelijkheid dragen. Het blijft primair de taak van de ouders zich op de hoogte te stellen en op de hoogte te blijven van de behaalde schoolresultaten.
  De Studiecirkel kan, gezien z’n doelstelling, geen garantie geven t.a.v. behaalde c.q. te behalen resultaten. Wel verplicht de Studiecirkel zich tot een maximale inzet t.b.v. haar leerlingen.

Doelstellingen:

 1. De Studiecirkel stelt zich tot doel de leerlingen te begeleiden en ondersteunen bij het maken en plannen van huiswerk.
  Daarnaast zal de Studiecirkel leerstof voor proefwerken en schriftelijke toetsen overhoren.
 2. De Studiecirkel draagt zorg voor een rustige studieomgeving.
 3. De Studiecirkel verzorgt ondersteuningslessen in de vakken waarin de leerling onvoldoende scoort.
 4. De Studiecirkel neemt, indien nodig, contact op met de ouders/verzorgers.

Contractduur en opzegging:

De overeenkomst wordt aangegaan voor één maand en wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd met één maand. De Studiecirkel kent dus géén minimale contractduur van meerdere maanden. 
De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd 
per de 1e van de maand, met een opzegtermijn van één maand.

Tarieven en betaling:

 1. Contractant is aan de Studiecirkel de tarieven verschuldigd zoals omschreven in Kosten op de website.
 2. De Studiecirkel is gerechtigd zijn tarieven te verhogen indien factoren van interne dan wel externe markt hiertoe aanleiding geven. 
  De verhoging gaat in per de eerste van een maand met een wachtperiode van een maand.
 3. Is men te laat met opzeggen, dan is men het hele maandbedrag van de lopende maand verschuldigd. De leerling mag in die lopende maand nog deelnemen aan de studiebegeleiding.
 4. Betaling geschiedt in principe via automatische incasso en vindt plaats op of rond de 15e van de maand via rekeningnummer NL32ABNA050.65.20.986 van de Studiecirkel.
 5. Voor niet-automatische betaling wordt € 2,50 per maand extra in rekening gebracht. Het verschuldigde totaalbedrag moet uiterlijk de 15e van de maand op onze rekening, NL32ABNA050.65.20.986 van de Studiecirkel, zijn bijgeschreven.
 6. Aan het begin van de contractperiode krijgt de contractant één keer een factuur toegezonden. Daarin staat het verschuldigde bedrag dat de komende maanden automatisch wordt afgeschreven, of dat bij niet-automatische betaling moet worden overgemaakt, gespecificeerd.
 7. Als het het verschuldigde bedrag op de 15e niet op onze rekening is bijgeschreven volgt één kostenvrije herinnering. Het bedrag dient dan binnen 5 (vijf) werkdagen na dagtekening te worden betaald. 
  Na wederom geen betaling binnen vijf werkdagen na dagtekening, volgt een € 10,00 kostende herinnering. 
  Vindt nu binnen vijf werkdagen geen betaling plaats, dan wordt het contract per direct ontbonden met inachtneming van de opzegtermijn en het achterstallige verschuldigde bedrag.
 8. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan de Studiecirkel kenbaar te worden gemaakt, tenzij contractant de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

Huiswerkbegeleiding

 1. Leerlingen houden zich aan de gedragscode van de Studiecirkel, zoals besproken tijdens het intakegesprek en de hieronder vermelde gedragscode.
 2. Leerlingen komen 3, 4 of 5 dagen naar de Studiecirkel. Bij verhindering dient een leerling dit tijdig van te voren te melden. In dit geval en mits er sprake is van overmacht wordt de mogelijkheid van ruilen bekeken. Dit is geen recht, maar een tegemoetkoming die gebeurt in overleg met de leiding en onder voorbehoud van beschikbaarheid op de betreffende dag. Dit geldt tevens voor ziekte.
 3. De factuurbedragen zijn maandbedragen. Het maandbedrag is iedere maand gelijk en geldt voor alle maanden. Over de maanden juli en augustus worden geen facturen verzonden.
 4. Extra huiswerkbegeleiding buiten de afgesproken dagen, wordt door de Studiecirkel in rekening gebracht, behalve wanneer dit gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van de Studiecirkel zelf.

Ondersteuningslessen:

  1. Iedere leerling kan in maximaal twee vakken ondersteuningslessen volgen. Deze ondersteuningslessen zijn in de prijs inbegrepen. 
   Ze worden in groepsverband gegeven en zijn geen bijlessen. 
   Een leerling komt in aanmerking voor ondersteuningslessen, wanneer het rapportcijfer lager is dan een zes.

 

 1. De leerling verplicht zich, in geval van ziekte en indien redelijkerwijs mogelijk, ruim van te voren  af te melden voor de ondersteuningsles(sen).

Gedragscode

  1. Een leerling kan bij aanhoudend storend dan wel fysiek bedreigend gedrag verwijderd worden.

De procedure is als volgt:

   • de leerling krijgt een duidelijke waarschuwing van de begeleider
   • als het gedrag nog voortduurt wordt de leerling voor die dag naar huis gestuurd en wordt er met de ouders geëvalueerd.

Tijdens de evaluatie wordt besloten of de begeleiding wordt voortgezet dan wel beëindigd.
Bij beëindiging blijft betaling over de lopende maand verschuldigd.

  • onmiddellijke schorsing kan volgen als de leerling met alcohol of drugs gesignaleerd wordt in of bij de Studiecirkel.
 1. Tijdens de studie dient de mobile telefoon helemaal uitgeschakeld te zijn.
 2. Het is niet toegestaan te eten en/of te drinken in de studieruimte.

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de leiding van de Studiecirkel.

Deel deze informatie met je vrienden

Submit to FacebookSubmit to LinkedIn

AfdrukkenE-mail

OP AL ONZE DIENSTEN ZIJN ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING

cool links large

www.digischool.nl

www.studerenisleuk.nl

www.duitsonline.com